Producten – ZKO

Voertuigen

Personenwagen

Alles betreffende het verzekeren van uw personenwagen leest u hier

Lichte vracht

Mogelijke verzekeringen?
- de verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid
- de verzekering rechtsbijstand
- de volledige of gedeeltelijke omniumverzekering
- de Bijstandverzekering.
- de ongevallenverzekering (bestuurder).

Dit moet u zeker weten:
- alle courante bestuurders moeten aan de verzekeraar gemeld worden.

Vrachtwagen

Mogelijke verzekeringen?
Alle schade die verband houdt met uw vrachtwagens, trekkers en opleggers.

Bedrijfsmateriaal

U kunt uw bedrijfsmateriaal en professionele goederen verzekeren. (Heftruck,…)

Mogelijke verzekeringen?
– de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
– de verzekering rechtsbijstand
– de omniumverzekering
– de Alle-Risico verzekering voor specifieke machines of andere voorwerpen.

Vervoerde goederen en Transportpolis

– Voor koopwaar en materieel waarmee u voor eigen rekening op de baan bent in België en tot 150 km daarbuiten, ontwikkelden wij de KBC-Verzekering Vervoerde Goederen.

– Voor(inter)nationaal transport van zwaardere vracht en vervoer voor rekening van derden bestaat er de KBC-Transportpolis.

Aansprakelijkheid & Rechtsbijstand

B.A.-Uitbating

B.A.:
Een verzekering op maat van uw specifieke situatie.

De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Exploitatie dekt u voor het vergoeden van schade die u of uw personeel aan derden veroorzaakt door een daad gesteld in het kader van uw beroepsactiviteit.

Toevertrouwd Goed

De schade aan goederen die u werden toevertrouwd, kan in de meeste gevallen worden meeverzekerd.

B.A. Na Levering

Deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid als fabrikant of verkoper voor de geleverde producten of uw aansprakelijkheid als aannemer voor de uitgevoerde werken.

U bent gedekt voor schade die onder meer toe te schrijven kan zijn aan:
– eigen gebrek van de goederen of werkzaamheden.
– een fout of vergissing bij bijvoorbeeld de kweek, de behandeling, de verpakking, de montage, de levering, het onderhoud, het herstellen of nazien.

Objectieve Aansprakelijkheid

Ook de voor exploitanten van bepaalde gebouwen wettelijk verplichte verzekering van aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing, zelfs zonder fout van de verzekerde, kan als waarborg worden opgenomen.

Rechtsbijstand

Met de verzekering Rechtsbijstand kunt u een beroep doen op juridische bijstand om uw rechten te doen gelden in geschillen die verband houden met de exploitatie, de goederen of de werken van uw onderneming.

Brand en aanverwanten

Gebouw

Uw gebouwen optimaal verzekerd via de KBC-Patrimoniumpolis! Deze polis, die wij speciaal voor bedrijven ontwikkelden, biedt een waaier van verzekeringen tegen allerlei gevaren waaraan uw gebouwen bloot kunnen staan.

Uw voordelen:
– Eén polis betekent maar één franchise per schadegeval.
– U hoeft maar één dossier te beheren.
– U heeft een duidelijk overzicht van de dekkingen.
– Dubbel verzekerd zijn door overlappende dekkingen is uitgesloten.

Welke verzekeringen u opneemt in de polis kiest u zelf.

Wij stellen met u de ideale mix van dekkingen samen naargelang uw persoonlijke behoeften.

Inhoud

Uw machines, uw koopwaar, uw inboedel, uw materiaal, uw dieren, uw waarden,… beschermen naargelang uw unieke situatie

Diefstal

– Al uw inhoud is verzekerbaar. Hierbij kan het gaan om koopwaar, materieel, inboedel en waarden.
– Bijkomend worden de kosten voor het vervangen van sleutels en sloten vergoed.

Motorrijtuigen

Dit is een optionele dekking. Hierdoor zorgt u ervoor dat uw voertuigen op het risico-adres mee verzekerd zijn. (Brand, storm, waterschade, hagelschade,…). Zeker nuttig indien op de voertuigen geen omnium-verzekering van toepassing is.

U heeft de volgende keuze: Enkel de voertuigen die behoren tot uw bedijfsmaterieel en/of ook deze van uw privé-leven.

Bodemsanering

Als u gebruik maakt van stookolie, bijvoorbeeld voor verwarming, dan hebt u ongetwijfeld een onder- of bovengrondse stookolietank.

Wanneer vastgesteld wordt dat een lekkende tank de bodem verontreinigde, dan bent u verplicht om op eigen kosten de bodem te saneren, ook al treft u geen schuld.

Het gaat dan zelfs niet alleen om uw eigen terrein maar ook om dat van anderen waarop de verontreiniging zich misschien heeft voortgezet.

De verzekering bodemsanering biedt hiervoor een oplossing.

Bederving koopwaar

Deze verzekering beschermt de beschadiging van verzekerde koopwaar door een onvoorziene en plotse wijziging in de omgevingsfactoren in de verzekerde bedrijfsgebouwen, zoals de temperatuur, luchtsamenstelling en –vochtigheid.
(bv. uitvallen electriciteit in koeltoog,…)

Bedrijfsschade

Deze verzekering beschermt de daling in het bedrijfsresultaatdoor de onderbreking (of de vermindering) van de uitgeoefende beroepsactiviteit ten gevolge van een verzekerd schadegeval. (bv. u moet uw firma tijdelijk sluiten wegens brand, waterschade,… )

Waarden

Deze verzekering beschermt u tegen vernieling, beschadiging of verlies van de verzekerde waarden. (Geld, cheques,…)
Mogelijkheden: in brandkast (woning en bedrijf), kassa’s, onderweg, vals geld.

BA Gebouw

Deze verzekering is bestemd voor verhuurders van gebouwen.

Met deze waarborg bent u verzekerd wanneer derden een vergoeding eisen voor schade veroorzaakt door:
– werken op uw adres.
– uw gebouwen en terreinen.
– aangrenzende voetpaden.
– uw meubels en inboedel voor privégebruik.

Rechtsbijstand Gebouw

De KBC-Verzekering Rechtsbijstand Gebouw beschermt uw belangen bij juridische geschillen i.v.m. die verzekerde gebouwen en terreinen, aangrenzende voetpaden, en meubels en inboedel voor privégebruik.

Contractuele geschillen zijn steeds uitgesloten.

Rechtsbijstand Gebouw

Met deze waarborg kiest u ervoor om enkele malen de standaard vrijstelling te verhogen. Hierdoor is uw eigen aandeel bij een schadegeval hoger, maar krijgt u wel een korting op uw jaarlijkse premie.

Dus indien u geen schadegevallen hebt… bespaart u via deze waarborg wel wat te betalen premie!

Uzelf

VAPZ

Zorg als zelfstandige zelf voor een aanvullend pensioen en doe dit met een VAPZ. U recupereert jaarlijks tweederde van uw spaarinspanningen en geniet later van een ruim pensioen dankzij een gegarandeerd rendement.

Hospitalisatie

Eén op drie gezinnen heeft jaarlijks te maken met een ziekenhuisopname. En zo’n opname is niet goedkoop. Want een deel van de kosten moet u zelf betalen: het remgeld, de honoraria en de extra kosten, uw vervoer van en naar het ziekenhuis, de verblijfskosten om bij uw kind te overnachten, enz. De KBC-Hospitalisatieverzekering neemt al die financiële zorgen weg.

– er bestaat een hospitalisatieverzekering met spaarformule om later de hogere premies voor uw hospitalisatieverzekering op te vangen (hospitalisatieplan).

Overlijden

Een overlijden heeft altijd zware gevolgen. Tegen de financiële gevolgen kan u zich bij KBC op verschillende manieren verzekeren.

Gewaarborgd Inkomen - zonder vennootschap

Deze verzekering voorziet in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval voor de aangeslotene in:

  • een maandelijkse uitkering van een vervangingsinkomen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, in functie van de graad en de duurtijd van de arbeidsongeschiktheid.
  • de terugstorting van de premie tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, eveneens in functie van de graad en de duurtijd van de arbeidsongeschiktheid.
IPT (groepsverzekering) - met vennootschap

Een individuele pensioentoezegging is een aanvullend pensioen afgesloten door de onderneming voor de zaakvoerder. Bij KBC heet dit het Keyman Benefit Plan.

Uw medewerkers

Arbeidsongevallen - Wettelijk

Zorg als zelfstandige zelf voor een aanvullend pensioen en doe dit met een VAPZ. U recupereert jaarlijks tweederde van uw spaarinspanningen en geniet later van een ruim pensioen dankzij een gegarandeerd rendement.

Groepsverzekering - Extra Legaal

Een pensioenkapitaal is ideaal om uw medewerkers meer te motiveren en hun betrokkenheid te verhogen:
– de extra verzekering vormt een aantrekkelijk alternatief voor een loonsverhoging.
– de verzekering vult de vergoedingen van de sociale zekerheid aan.

Fiscaal interessant
– Voor uw onderneming zijn de premies, net zoals lonen, fiscaal aftrekbare bedrijfskosten.

– Voor uw medewerkers zijn premies voor een groepsverzekering ook interessanter, omdat ze op dat uitgesteld loon slechts belasting verschuldigd zijn op het moment van uitkering.

– Voor uw medewerkers is de uitkering fiscaal voordeliger dan loon

Flexibel
Boven op een groepsverzekering kunt u bepaalde werknemers extra stimuleren.

U, als werkgever, bepaalt zelf welke medewerkers u op deze manier extra wilt stimuleren. U kunt de premie ook verdelen. Want veel medewerkers zijn bereid om zelf mee te investeren in een aanvullend voordelenpakket.

Op maat
Binnen de groepsverzekering kunnen een aantal waarborgen worden opgenomen zodat uw medewerkers zelf bepaalde accenten kunnen leggen.
– opbouw van aanvullend pensioen
– verzekering van kapitaal bij overlijden
– verzekering van een gewaarborgd inkomen

Collectieve Hospitalisatie - Extra Legaal

Het risico dat een van uw medewerkers in een ziekenhuis wordt opgenomen, is reëel.

Op dergelijke momenten kunt u uw medewerker steunen. Door met hem mee te leven. maar ook door via een hospitalisatieverzekering de financiële dobber te verlichten.

Een hospitalisatieverzekering via de werkgever is een van de meest gegeerde extralegale voordelen. Bovendien is het voordeel dat uw werknemers uit de verzekering halen vrij van elke belasting.

U heeft ook de mogelijkheid om de gezinsleden van uw medewerkers aan een voordelige premie aan te sluiten.

Aanvullende waarborgen Extra legaal

– Elk bedrijf kan vrijblijvend voor zijn werknemers en eventueel hun gezinsleden een ongevallenverzekering in het privéleven afsluiten
– Voor werknemers die veel in het buitenland verblijven voor hun werk kan de arbeidsongevallenverzekering uitgebreid worden.
– U kunt voor uw werknemers het loon boven het loonplafond verzekeren.
– Als u werkt met onbezoldigde helpers kunt u voor hen een ongevallenverzekering afsluiten.